top of page
9415.jpg

יפעת ברט - המסלול החכם יעוץ משכנתאות

מונחים שונים

אדמת מנהל –
קרקעות בבעלות המדינה, הנמצאות בפיקוח וניהול מינהל מקרקעי ישראל. רובה המוחלט של המדינה היא אדמת מינהל.

 

אישור עקרוני –
השלב הראשון בקבלת משכנתא מבנק הוא קבלת אישור עקרוני. הבנק מספק ללקוח אישור עקרוני ולא מחייב על גובה ההלוואה אותה הוא יכול לקבל.

האישור העקרוני תקף ל 24 יום בהם מבקש ההלוואה, במידה ורוצה להתקדם, צריך לחתום על חוזה המכר על הנכס, לאמת את הפרטים האישיים מול הבנק ולעמוד בכל בתנאי הבנק. ניתן לבקש אישור עקרוני מכמה בנקים במקביל.
הבנק יכול לסרב לתת ללווה אישור עקרוני מה שאומר שהלווה לא יכול לקחת הלוואה מאותו בנק.

 

אחוז מימון –
במידה והנכס אותו אתם מעוניינים לקנות שווה 1,000,000 ש"ח ולכם יש הון

עצמי נזיל של 300,000 ש"ח אתם זקוקים ל 700,000 ש"ח הלוואה או במילים אחרות ל 70% מימון.

 

 

אישור זכויות במקרקעין –

מסמך המונפק על ידי מינהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת הפועלת מטעמו.

האישור מפרט את הרשומות לגבי מקרקעין מסוימים, כגון, פרטי הנכס, בעלי זכות בנכס, שעבודים, עיקולים וכיו"ב שנרשמו לגביו.

במידה והאישור הוצא ע"י חברה משכנת יש להמציא ממנהל מקרקעי ישראל בנוסף, הודעה על רישום זכות בנכס.

 

בטוחה –

נכס שמשועבד לבנק כביטחון. במקרה של אי יכולת החזר הבנק יכול לקחת את הבטוחה לעצמו.

ביטוח חיים ללווה –

על הלווה לרכוש ביטוח כדי להבטיח פירעון המשכנתא באם תחול פטירתו בטרם עת.

ביטוח החיים מבטיח שחברת הביטוח תשלם לבנק את כספי ההלוואה (בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח).

את ביטוח החיים ניתן לרכוש באמצעות הבנק למשכנתאות או ישירות מול חברת הביטוח.

 

ביטוח מבנה -
ביטוח כנגד נזקים אפשריים בנכס, הנגרמים על

ידי נזקי צנרת, רעידות אדמה, סיכוני צד ג' וכיו"ב.   

 

ביטוח חיים –

כאשר לוקחים משכנתא הבנק דורש ממכם לעשות ביטוח חיים על מנת

לכסות את חלקכם בהלוואה במקרה פטירה.   

 

גוש/חלקה –

שטחה של כל מדינת ישראל מחולק לגושים, כל גוש מחולק לחלקות/מגרשים.

בחלקה שהינה בית משותף יש תת-חלקות המקבלות מספר סידורי.

תת-חלקה מזהה בדרך כלל, דירה מסוימת בבניין.       

 

גרירת משכנתא –

תהליך שבו לווה מבקש להחליף בטוחה בבטוחה עקב מעבר דירה.

התופעה רווחת כאשר לקוח אשר שיעבד את דירתו תמורת ההלוואה מבקש למכור אותה ולרכוש נכס אחר מבלי לסלק את ההלוואה הקיימת וכך לשמור על תנאי ההלוואה שקיבל.

במקרה זה המשכנתא נגררת מהנכס שנמכר לנכס החדש. גרירת הלוואות זכאות מכספי הסיוע של המדינה מותנית גם בקיום הוראות המדינה לגבי גרירה.   

 

הון עצמי נזיל –

ההון העצמי אותו אנחנו יכולים לשלם באופן מיידי למוכר הדירה. במידה ויש לנו מניות אנחנו לא יכולים להחשיב אותם כהון עצמי עד שלא מכרנו אותם (שימו לב שאם אתם בונים על תיק ניירות ערך של מליון ש"ח ופתאום קורה משהו

ובכמה ימים השוק יורד באופן בלתי צפוי ב 5% אתם יכולים להישאר  עם הון  של 950,000 ש"ח)

 

הלוואת בלון –

מיועדת למי שעומד לקבל סכום כסף, אך נזקק כרגע לסכום כסף לתשלום כלשהו. הלוואת גישור נלקחת לרוב לשם תשלום על חשבון רכישת דירה / בניית בית, עד למועד מכירת הדירה הנוכחית שביד הלווה שאז אמורים להחזיר את סכום ההלוואה. 

 

הלוואת מקום, מענק מקום –

הלוואה מכספי המדינה הניתנת על ידי משרד הבינוי והשיכון, המיועדת לזכאי משרד השיכון באיזורים שונים בארץ, כגון אזורי עדיפות לאומית ועיירות פיתוח. 

 

הערת אזהרה –

רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.

 

הערכת שמאי -

הערכת שווי הנכס על ידי שמאי. השמאי צריך להיות שמאי שעובד עם הבנק והופנה על ידו אליכם.

 

טאבו –

הגוף היחידי הרשאי לקבוע את זכאותו של אדם גוף או חברה, על נכס מקרקעין מכל סוג שהוא. לאחר קבלת כספי המשכנתא, וביצוע רכישת הנכס בפועל על ידי חתימה על חוזה עם המוכר והעברת הכספים למוכר, יש לפנות אל משרדי רשם המקרקעים, בכדי לבצע את רישום הנכס.

לפני ביצוע רכישת נכס כל שהוא, מומלץ ואף הכרחי להגיע אל משרדי רשם המקרקעין בכדי לעיין בנסח הטאבו, שם ניתן יהיה למצוא אם יש הגבלות כלשהן אשר הוטלו על הנכס, ועלולים לפגוע בעסקת המכירה.

 

ייפוי כוח נוטריוני –

מינוי עורך דין מטעמך שרשאי לבצע בשמך פעולות משפטיות הקשורות למשכנתא ורישום בלשכת רישום המקרקעין

 

לוח סילוקין –

טבלה המפרטת את שלבי ההחזר של הלוואה לפי התאריכים והסכומים שיש להחזיר בכל תקופה.

הטבלה ציגה מהו מרכיב הקרן ומהו מרכיב הריבית בכל תשלום, וכן מהי יתרת הקרן בכל פרק זמן עד לתשלום האחרון המהווה סילוק ההלוואה.

ברוב המקרים בלוח סילוקין אין התייחסות לאינפלציה ויש לשים לזה לב ולתת על זה את הדעת.

 

לוח שפיצר  -

לוח המשמש לחישוב מרכיב החזר הריבית ומרכיב החזר הקרן במסלול של המשכנתא.

הלוח בנוי על העיקרון שהסכום שמשלם הלווה על חשבון ההלוואה, הכולל קרן וריבית, נשאר קבוע במשך כל תקופת ההלוואה.

לוח שפיצר אינו לוקח בחשבון את ההצמדה למדד ויש לשים לזה לב.

מדד המחירים לצרכן -

מדד המודד את השינוי לאורך הזמן בין מחיר "סל" מצרכים ושירותים קבוע הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לבין מחיר אותו "סל" בתקופת הבסיס. ההשוואה מפורסמת בכל 15 לחודש.

 

מדד תשומות הבניה -

מדד המחושב ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את השינוי בעלויות הבנייה, הנובע מעלות החומרים ושכר העבודה.

מינהל מקרקעי ישראל –

הגוף המנהל על פי חוק את קרקעות המדינה, קרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ 90%- משטח מדינת ישראל.

 

נסח טאבו –

מסמך רישום מקרקעין שמופק על ידי המשרד לרישום מקרקעין, מכיל את פרטי רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין. מרשם המקרקעין פתוח לעיונו של הציבור וכל אדם רשאי לעיין בו תמורת תשלום אגרה.

כדי להפיק נסח טאבו, יש להצטייד במספר גוש וחלקה של הנכס.

 

רשם המשכונות –

מאגר מידע השייך למשרד המשפטים ופתוח לציבור  לכל אדם יש זכות לעיין בו על מנת לברר האם חייב מסוים שעבד נכסיו לנושה אחר.  בנקים למשכנתאות, ידרשו רישום משכון ברשם המשכונות במקרים בהם לא ניתן לבצע רישום

משכנתא בפועל בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

 

 

תעודת זכאות –

מסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור המונפק על ידי משרד הבינוי והשיכון לזכאי משרד השיכון. בתעודה תירשם רמת הסיוע לה יהיה המבקש זכאי וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו. את התעודה ניתן להנפיק בכל אחת מנציגויות בנק לאומי למשכנתאות.

bottom of page