top of page
9415.jpg

יפעת ברט - המסלול החכם יעוץ משכנתאות

טיפים ומאמרים

הארכת תוקף הקפאת המשכנתא


הארכת האפשרות לדחיית תשלומי המשכנתאות

הפיקוח על הבנקים הודיע על גיבוש מתווה נוסף לדחיית תשלומי משכנתאות והלוואות

לאור המצב ומתוך הבנה כי השלכות משבר הקורונה צפויות להשפיע על הקשיים התזרימיים של חלק מהלקוחות גם במהלך שנת 2021 יצא הפיקוח על הבנקים במתווה נוסף להקפאת תשלומי המשכנתא.

  • · התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות בהתאם למתווה הנוסף, תהיה בין התאריכים 1.1.2021-31.3.2021. מועד כניסת המתווה הנוסף לתוקף יהיה בין התאריכים 1.1.21 ועד לתאריך 31.3.21 לכל המאוחר, בשל הצורך בהיערכות מערכות המחשוב בבנקים.

  • · בבנקים בהם מועד יישום ההנחיה, ידחה לתאריך מאוחר מה – 1.1.21 (ולא יאוחר מתאריך 31.3.21) ימשיך לחול ההסדר הקיים לאוכלוסיית היעד (בכפוף לבקשת לקוח), עד למועד כניסה לתוקף של ההנחיה החדשה בכל בנק.

  • · בשונה מההקפאות הקודמות, הפעם שולבו גם מבחני הכנסה וזאת כדי למקד את הטיפול בלקוחות שנפגעו מהמשבר וטרם התאוששו. בנוסף הפעם ניתן דגש על המשך מתן הקלה ללקוחות לצד הסדרת לוח תשלומים מקל לפירעון החוב, זאת בשונה מהקפאה או דחיית החוב.

  • · תהיינה 2 חלופות לאפשרות הקטנת התשלומים (מצ"ב בטבלה למטה) וכל בנק יאפשר ללקוחותיו את האפשרות שנוחה לו יותר.

  • · ההקפאה תהיה לתקפה מקסימלית של 24 חודשים

  • · אפשרות להארכת התקופה של המשכנתא במספר החודשים שההקפאה הייתה בתוקף או להשאיר את משך זמן המשכנתא כפי שהיה במקור ואז יגדל סכום ההחזר.

התנאים שמאפשרים את הארכת הקפאת המשכנתא הם:

  • לקוחות שההלוואות שלהם נמצאות בסטטוס דחייה נכון ליום תחילת המתווה הנוסף -28.2.2020

  • הכנסת משק הבית שלהם אינה עולה על 20,000 ₪ נטו ושקיימת פגיעה בהכנסתם בשיעור של 40% ומעלה.

24 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page